Modlitwy przez wstawiennictwo Patrona - Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła
ul. Poznańska 36   61 438 65 01   parafia@nekla.pl

Modlitwy przez wstawiennictwo Patrona


Litania do św. Andrzeja Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże , zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Maryjo, Królowo Apostołów,

Święty Andrzeju, chwalebny Apostole,

Święty Andrzeju, pierwszy powołany,

Święty Andrzeju, bracie św. Piotra,

Święty Andrzeju, gorliwy wyznawco,

Święty Andrzeju, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,

Święty Andrzeju, wierny sługo Boży,

Święty Andrzeju, na opowiadanie Ewangelii powołany,

Święty Andrzeju, pierwszy z apostołów, którzy spotkali Jezusa,

Święty Andrzeju, pierwszy człowieku, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i tę wiarę zwiastował innym,

Święty Andrzeju, któryś przyprowadził brata do Jezusa,

Święty Andrzeju, który przywiodłeś brata do Mistrza, bo rozpoznałeś w Nim życie,

Święty Andrzeju, któryś ogłosił Piotrowi radosną nowinę: „Znaleźliśmy Mesjasza”,

Święty Andrzeju, któryś pozostał u Jezusa i nauczył się wiele,

Święty Andrzeju, niegdyś rybaku, a teraz dusz apostole,

Święty Andrzeju, nauczycielu i przewodniku Kościoła,

Święty Andrzeju, bracie rodzony Piotra i równy w śmierci sposobie,

Święty Andrzeju, głosicielu Ewangelii i pasterzu Kościoła,

Święty Andrzeju, jeden z dwóch uczniów św. Jana Chrzciciela, którzy pierwsi poszli za Chrystusem,

Święty Andrzeju, mężu błogosławiony, nauczający i rządzący w Kościele,

Święty Andrzeju, niech Twoja siec nas wyłowi z burzliwych świata odmętów,

Święty Andrzeju, któryś dla miłości Chrystusa i Jego Prawa poniósł męczeństwo,

Święty Andrzeju, poddany torturom tych, którzy nakazali zniszczyć wiarę,

Święty Andrzeju, pośredniku między Chrystusem a tymi, którzy w Jezusa jako Mesjasza jeszcze nie uwierzyli,

Święty Andrzeju, powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem,

Święty Andrzeju, wierny uczniu św. Jana Chrzciciela,

Święty Andrzeju, usłyszałeś głos wzywającego Pana, natychmiast zostawiłeś sieci,                   i poszedłeś po hojną nagrodę życia wiecznego,

Święty Andrzeju, wezwany byłeś przez Pana, by z Piotrem głosić Nowinę,

Święty Andrzeju, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,

Święty Andrzeju, filarze Kościoła Bożego,

Święty Andrzeju, postrachu mocarzów piekielnych,

Święty Andrzeju, wspomożenie tonących w grzechach,

Święty Andrzeju, mężu niebieskiej doskonałości,

Święty Andrzeju, oświecenie biskupów,

Święty Andrzeju, najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, naśladowco,

Święty Andrzeju, obrońco świata na Sądzie Ostatecznym,

Święty Andrzeju, któryś wypełnił dzieło Chrystusowe,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

 

K.: Módl się za nami święty Andrzeju.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii          i Pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Triduum do św. Andrzeja przed dniem 30 listopada

 

Dzień pierwszy

Podobnie jak Jan Chrzciciel, mówiąc : „Oto Baranek Boży” oraz „On chrzci Duchem Świętym”, pozostawił pełniejsze wyjaśnienie tej nauki samemu Chrystusowi, tak też i Andrzej tym bardziej się nie uważał za odpowiedniego do wyjaśniania tych spraw. Zaprowadził więc brata do samego źródła światła, z wielką radością i weselem.

Św. Andrzeju, uproś mi tę łaskę, abym zawsze był zadowolony z położenia, w jakim mnie Opatrzność postawiła. Niech za Twym przykładem wypełniam jak najsumienniej obowiązki mego stanu, bo tylko tym sposobem mogę się uświęcić. Uproś tę łaskę…

Czytanie z Rz. 10, 10 – 18

K: Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców.

W: Ustanowisz ich książętami w całej ziemi.

Chwalebny i drogi św. Andrzeju, wiara święta, która nie od nas samych pochodzi, ale jest nadprzyrodzonym darem Boga, była zawsze przewodniczką Twoją na drodze cnoty i zbawienia wiecznego, bo nie tylko uznawałeś najmocniej Boga jako Stworzyciela, Pana wszechrzeczy, ale także uznawałeś i wielbiłeś Go otwarcie męczeństwem chwalebnym. Niezłomny męczenniku święty, uproś nam żywą, wytrwałą wiarę, bym nie szedł za tymi, którzy dla ludzkiego względu wstydzą się Ewangelii i wiary chrześcijańskiej. W przeciwnościach życia użycz mi potężnej Twej pomocy i spraw, abym wierzył niezłomnie w Boga, ku Niemu zwracał myśli i czyny moje, abym się nie obrażał i we wszystkim poddawał się Jego woli świętej. A tymczasem, o drogi święty, uproś mi łaskę, o którą Cię proszę.

O Panie, który wysłuchujesz ufnych i pokornych, użycz mi, błagam Cie za wstawiennictwem św. Andrzeja Apostoła, łaski najbardziej dla mej duszy potrzebnej.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. I Litania do św. Andrzeja

K: Módl się za nami, św. Andrzeju.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O, Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię użycz mi za przyczyną św. Andrzeja Apostoła tę łaskę naglącą, an której mi tak bardzo zależy.

Dzień drugi.

Zauważ także, jak bardzo otwarte i ochocze było od samego początku nastawienie Piotra. Wyrusza natychmiast, nie zwlekając. „Przyprowadził go – powiada ewangelista – do Jezusa”. Niech jednak nikt nie gani jego łatwości i tego, że bez dokładnego zbadania przyjmuje wiadomość. Bardzo prawdopodobne, że Andrzej opowiedział wszystko dokładnie i obszernie, ale ewangeliści w trosce o zwięzłość wypowiedzi przedstawiają to w wielkim skrócie. Zresztą nie powiedziano, że uwierzył natychmiast, ale że Andrzej „przyprowadził go do Jezusa”, pragnąc przekazać go Jezusowi, aby od Niego wszystkiego się dowiedział. Był bowiem jeszcze inny uczeń i także on brał udział w spotkaniu. O, niechaj Twe męstwo, Andrzeju święty, doda mi siły i odwagi, abym zawsze bronił prawdy i doli niesprawiedliwie uciśnionych. Twym przykładem zachęcony, niech się nie wstydzę wyznać przed ludźmi, ze jestem wyznawcą Chrystusowym – a postępując według Ewangelii, niech spełnię dobre uczynki i wysłużę niebo nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Poprzyj przed Bogiem i moją obecną prośbę…

Czytanie Ewangelii wg. św. Mateusza 4, 18 – 22

K.: Pójdźcie za mną, a sprawię, ze staniecie się rybakami ludzi.

W.: A oni natychmiast opuściwszy sieci poszli za Panem.

Cnota nadziei jest córką wiary, ma za podstawę dwie niewzruszone prawdy, to jest obietnice niezachwiane Boga i obiecujące nam pomoc zasługi nieskończone Chrystusa Pana. Święty Andrzeju, nieustraszony obrońco wiary świętej, Ty posiadałeś także ufność niezmiernie silną i niezmienną. Wyjednaj nam u Boga tę łaskę, by oczy nasze były zwrócone ku niebieskiej ojczyźnie. Święty Andrzeju, Ty zawsze byłeś pewny, ze Bóg jest wierny w obietnicach Swoich, ze nam ześle łaski potrzebne we wszystkich okolicznościach życia naszego. Przez swoją niezachwianą ufność zasłużyłeś sobie znosić radośnie srogie męki i śmierć dla miłości ukrzyżowanego Zbawiciela. Spraw, o chwalebny święty, abym żył zawsze w połączeniu z Jezusem, bym by ł zawsze posłuszny natchnieniom łaski, a teraz wyjednaj mi łaskę, która mej duszy najbardziej jest potrzebna.

K.: Módl się za nami św. Andrzeju.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O, Panie , który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię, użycz mi za przyczyną św. Andrzeja Apostoła tej łaski naglącej, na której tak bardzo mi zależy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… i Litania do św. Andrzeja Apostoła.

Dzień trzeci.

Andrzej pozostał wiec u Jezusa i nauczył się wiele. Tego skarbu nie zachował jednak wyłącznie dla siebie, ale udał się spiesznie do swego brata, aby podzielić się tym, co otrzymał. Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: „Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa”. Zauważ, ze w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie. Wskazuje bowiem zarówno na niezwykłą moc Nauczyciela, który przekonał idących za Nim o tej wielkiej prawdzie, jak też na gorliwość i pilność, z jaką uczniowie starali się o niej dowiedzieć. Słowa te pochodzą z duszy , która gorąco pragnie pojawienia się Mesjasza, oczekuje Jego przyjścia z nieba na ziemię, która skoro już przyszedł, przyjmuje Go z radością i weselem, i śpieszy, aby oznajmić wszystkim pozostałym wspaniałą wiadomość. To wzajemne pomaganie w sprawach duchowych jest wyrazem braterskiej życzliwości, serdecznej przyjaźni i szczerego uczucia.

Czytanie z 1 Kor 1, 18 – 2,5

K.: Gdy Pan przechodził koło Jeziora Galilejskiego, ujrzał Piotra i Andrzeja,

zarzucających sieć w jezioro.

W.: I powołał ich mówiąc: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

 

Przesławny i chwalebny św. Andrzeju Apostole, wiara, nadzieja i miłość przepełniały serce Twoje w czasie Twego pielgrzymowania na tej ziemi. Przedziwna była Twoja miłość Boga. Miłość Chrystusowa przyciskała Cię , abyś dla Imienia Jezusowego znosił najstraszniejsze męki. Spraw, drogi święty, swoją u Boga przyczyną, abyśmy sami Boga ukochali nad wszystko na świecie, abyśmy umieli innych zapalić miłością Boga, byśmy umieli nakłonić serca naszych bliźnich ku wiernej służbie Bogu. Święty Andrzeju, dla tej miłości, jaką serce Twoje ku Bogu pałało, nie opuszczaj nas w tych potrzebach, w których teraz jesteśmy. W tych ostatnich czasach Tobie, św. Andrzeju, powierzył Bóg opiekę nad tymi, którzy w trudnych okolicznościach się znajdują. Polecamy Twej opiece także tych, co są sercom naszym bliscy. Dla miłości Pana Jezusa prosimy Cię, byś nam wyjednał u Boga tę łaskę, która jest nam tak bardzo potrzebna.

K.: Módl się za nami, sw. Andrzeju.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się : O Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagamy Cię, użycz nam za przyczyną św. Andrzeja Apostoła te łaski naglące, na których nam tak bardzo zależy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… i Litania do św. Andrzeja Apostoła.

Modlitwa dziękczynna

Bądź nieskończenie pochwalony, Boże mój, ze przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz wstawiennictwo św. Andrzeja, raczyłeś przyjąć niegodne moje modlitwy i użyczyłeś mi łaski, o którą błagałem u Tronu miłosierdzia Twojego. Bądź pochwalony, o św. Męczenniku, szczególny mój Orędowniku u Boga. Otaczaj mnie opieką we wszelkich sprawach doczesnych i duchowych, przybywaj mi z pomocą w walce przeciw nieprzyjaciołom zbawienia mojego, nie dopuść, abym miłą kiedykolwiek Boga mojego najlepszego obrazić. Wyjednaj mi wielką miłość Boga, przyjdź mi z pomocą w godzinie śmierci. Broń także św. Kościoła Chrystusowego, broń namiestnika Chrystusowego, wstawiaj się za nami grzesznymi, bądź szczególniejszym opiekunem dusz czyśćcowych. Amen.

 

 

Nowenna do św. Andrzeja Apostoła przed dniem 30 listopada                                               czyli 9 – dniowe nabożeństwo do św. Andrzeja                                                                              w celu uproszenia potrzebnych łask za Jego przyczyną.

 

Chcąc łatwiej dostąpić łaski, dobrze będzie w czasie nowenny wyspowiadać się i przyjąć nabożnie Komunię św.

Rozpoczęcia nowenny

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.

K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przygotowawcza.

Boże, Dawco wszelkiego dobra i Miłośniku dusz ludzkich, któryś św. Andrzeja Apostoła chwałą wieczną ukoronował i za Patrona w potrzebach naszych dać raczył, błagamy Cię przez Jego zasługi i przyczynę, racz wejrzeć łaskawie na prośby nasze, które Ci w tej nowennie pokornie przedkładamy – wysłuchaj nas, jeśli nie są przeciwne Twej Najświętszej woli i spraw, niech się spełnią ku chwale Imienia Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień pierwszy

Antyfona

Kto mnie wyzna przed ludźmi – tego Ja wyznam przed Ojcem Moim.

O, nieustraszony Apostole i Męczenniku Boży! Wyproś nam żywą i silną wiarę, aby ona kierowała wszystkimi myślami, słowami i czynami naszymi. Wstaw się za mną do Boga, aby łaskawie raczył udzielić nam tych łask na których nam tak bardzo zależy.

Postanowienie:

Dziś uczynię kilka razy w ciągu dnia znak Krzyża św. i odmówię ten akt wiary: Wierzę w Ciebie…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… i Litania do św. Andrzeja Apostoła.

Prośby:

Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na fundamencie Apostołów. Módlmy się do Boga, Ojca wszechmogącego, za Jego lud święty i wołajmy:

Pamiętaj Panie, o swoim Kościele. Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały ukazał się najpierw Apostołom,

- spraw, abyśmy byli świadkami aż po krańce ziemi.

Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę,

- daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,

- dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością zbierali jego owoce.

Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą,

- daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania.

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty umieściłeś swego Syna w niebie po swojej prawicy,

- dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.

Ojcze nasz…

Modlitwa

Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cie prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dzień drugi

Antyfona

Pan ujrzał Piotra i Andrzeja i wezwał ich, by poszli za Nim.

O, wielki święty Apostole, uproś mi niezachwianą ufność w dobroć i miłosierdzie Boga, któremu powierzyłbym wszystkie moje obawy i troski. Wraz z ufnością wyjednaj mi tę łaskę…..

Postanowienie:

Dziś odmówię w południe i wieczór ten akt:

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja Ap. i prośby.

Dzień trzeci

Antyfona

Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: „Znaleźliśmy Mesjasza” i przyprowadził do Jezusa.

Wiara i nadzieja rodzą w duszy miłość Boga. „Kochaj i rób, co chcesz”, mówi św. Augustyn. Dusza kochająca Boga zdolna jest do wszelkich ofiar dla Niego. Gotowa jest nawet ponieść śmierć męczeńską, jak to uczynił św. Andrzej Apostoł.

O, święty Apostole i Męczenniku, wyjednaj mi za swą przyczyną tę łaskę, abym ukochał Boga nade wszystko i abym gorliwie pracował nad zbawieniem dusz. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie.

Postanowienie:

Dziś spełniać będę wszystko z miłości ku Bogu i odmówię trzy razy ten akt:

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwałą Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.

Dzień czwarty

Antyfona

Święty Andrzej, gdy usłyszał głos wzywającego Pana, natychmiast zostawił sieci, z których się utrzymywał i poszedł po hojną nagrodę życia wiecznego.

Nieodstępną towarzyszką miłości Boga jest miłość bliźniego – jedna bez drugiej istnieć nie może. Miłość bliźniego jest dziełem Ducha Najświętszego, który zapala w sercu to uczucie tak wzniosłe i święte.

Wszyscy powinniśmy się miłować wzajemnie, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, do którego co dzień się modlimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie!

Święty Andrzeju! Spraw, bym prawdziwie i po Bożemu kochał bliźniego. Niech każdy potrzebujący znajdzie u mnie ochoczą pomoc i wsparcie, a każdy smutny – radę i pociechę.

Postanowienie:

Dziś starać się będę zadowolić wszystkich, z którymi Opatrzność mnie złączyła.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.

Dzień piąty

Antyfona

Ustanowisz ich książętami po całej ziemi: głosić będą Twe imię, o Panie.

W ślad za miłością Boga i bliźniego idzie cnota pokory. Dusza pokorna, pojmując wielkość Boga, a przepaść swej nędzy, korzy się i wyznaje swą nicość. W stosunkach z bliźnimi ceni i stawia wszystkich wyżej nad siebie – stąd wynika szacunek dla drugich, a pogarda samej siebie. Cóż może być bardziej wartościowego nieba, nad takie upokorzenie się duszy wobec Boga i ludzi.

Święty Andrzeju Apostole, wyjednaj mi u Boga tę fundamentalną cnotę pokory, abym nią przejęty był w każdej chwili mego życia. Błagam Cię również i o wysłuchanie tej mojej naglącej prośby…

Postanowienie:

Przy rannym i wieczornym pacierzu będę prosić Boga o pokorę, a wśród dnia powtórzę kilka razy ten akt: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń moje serce według serca Twego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.

Dzień szósty

Antyfona

Andrzej Apostoł był miły Panu jak wonna ofiara. Alleluja.

Całe życie św. Andrzeja było ciągłą pokutą i misją głoszenia Chrystusa. Idźmy jego śladem i pokutujmy, głosząc Ewangelię. Pokutujmy za grzeszną przeszłość – pokutujmy i za teraźniejszość, gdyż skłonność do złego musimy zwalczać pokutą; pokutować mamy, aby zapobiec grzechom na przyszłość. Bóg jest najmiłosierniejszy, ale nie okaże swego miłosierdzia temu, kto nie chce pokutować.

Św. Andrzej uczy nas tego swym hasłem” Dziś – a nie jutro”. Dziś nawrócimy się do Boga – dziś pokutujmy za grzechy, a nie odkładajmy do jutra.

Uproś nam, o wielki święty Apostole, ducha pokuty, abym nim ożywiony unikał najmniejszego grzechu. Wyjednaj nam te łaski… o które Cię pokornie upraszamy.

Postanowienie:

Wszystkie sprawy dnia dzisiejszego spełnię w duchu pokuty i ofiaruję Bogu jako zadośćuczynienie za moje grzechy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do Św. Andrzeja i prośby.

Dzień siódmy

Antyfona

Chrystus umiłował Andrzeja, który złożył swoje życie w ofierze dla królestwa Bożego.

Z duchem pokuty złączone jest umartwienie, które jest konieczne do zbawienia, gdyż tylko przez zaparcie się siebie możemy ujarzmić naszą zepsutą naturę. Nie potrzeba daleko szukać okazji do wielkich umartwień. Samo nasze życie i kontakty z drugimi dają nam wiele sposobności do umartwienia, a tym samym do zasługi na niebo.

Św. Andrzeju, wyjednaj nam zamiłowanie do umartwienia i zaparcia się siebie, abym umiał znosić niedoskonałości i wady moich bliźnich z chrześcijańską słodyczą, pomny na własne błędy, które drudzy znosić muszą.

Uproś nam te łaski…

Postanowienie:

Wyrzeknę się dziś dla miłości Pana Jezusa jakiejś przyjemności lub wygody.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Andrzeja i prośby.

Dzień ósmy

Modlitwa dziękczynna

(jeśli prośba zostanie wysłuchana)

Bądź nieskończenie pochwalony, Boże mój, ze przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz za wstawiennictwem św. Andrzeja Apostoła, raczyłeś przyjąć niegodne moje prośby i użyczyłeś mi łaski, o którą błagałem u tronu miłosierdzia Twego, podczas tej nowenny. Bądź pochwalon i Ty, Święty Apostole i Męczenniku, Andrzeju, osobliwszy mój Patronie i Orędowniku. Popieraj i nadal przed Bogiem nasze sprawy doczesne, a przede wszystkim sprawę naszego zbawienia. Przybądź nam na każdy dzień z pomocą, użyczaj siły do walki z nieprzyjaciółmi jawnymi i ukrytymi, którymi są szatan i źli ludzie. Strzeż serca mego od najmniejszego grzechu dobrowolnego, ożywiaj w nas miłość Bożą. Błagamy Cię, przybądź w godzinę śmierci i uczyń prędkie zejście z tego świata do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Broń Kościoła Świętego i Głowy Jego, Ojca Świętego, od zasadzek nieprzyjacielskich. Wstawiaj się, o Najchwalebniejszy Męczenniku, i oręduj za biednymi grzesznikami i stań się silnym Pośrednikiem dusz czyśćcowych, zwłaszcza tych, które są najbliższe sercu memu. Amen.

Modlitwa do Św. Andrzeja

( jeżeli prośba nie zostanie wysłuchana)

Święty Andrzeju ! Nie otrzymałem łaski, o którą Cię prosiłem. I cóż mi pozostaje ? Czy poddać się rozpaczy ? O, święty Apostole Męczenniku, nie dozwól, by zniechęcenie i zwątpienie miało choć na chwilę przystęp do mego serca. Niezbadane są wyroki Boże, przed którymi ja niegodny kornie schylam głowę. Widocznie prośba moja nie zgadzała się z wolą Bożą, skoro nie zostałem wysłuchany. Ufam jednak, że w zamian za to otrzymam łaskę korzystniejszą dla mej duszy. Św. Andrzeju, umocnij mnie Twym męstwem we wszystkich przeciwnościach życia, a osobliwie teraz… Spraw, abym nie tylko na Taborze okazywał miłość Panu Jezusowi, ale i na Golgocie. Uproś, abym przytulony do Stóp Jezusowych trwał przy nich zawsze na wieki. Amen.

 

1.Ten co najprzód z uczniów Jana
Wezwany został od Pana
Do grona Apostolskiego
Chwalmy Andrzeja świętego

Ref: O przezacny Apostole
       W Chrystusa nauczon szkole
       Jak znosić krzyże cierpienia
       Uproś łaskę do znoszenia


2.Porzucasz sieci wraz z bratem
Dla Chrystusa gardzisz światem
Bo w wyższej u Ciebie  cenie
Własne i bliźnich zbawienie
O przezacny...

3.Greckich krajów liczne ludy
uczysz słowy stwierdzasz cudy
gdy z Cytom* Chrystusa głosisz
Przodkom naszym wiarę wznosisz
O przezacny...

4.Aż w Patras Achaj mieście
Widzisz kres prac twych nareszcie
Gdzie przez złość Egeaszową
Skazanyś na śmierć krzyżową
O przezacny...

5.Spostrzegłwszy śmierci narzędzie
Z radością w świętym zapędzie
Wołasz o krzyżu żądany
Oddaj mnie Panu nad Pany
O przezacny...

6.Nie chcesz być z niego złożony
Raz zostawszy zawieszony
Pragniesz tylko aby Ciebie
Jak wziął oddał Panu w niebie
O przezacny...

7.Wisząc dwa dni z krzyżaś uczył
I dwa tysiąceś nawrócił
Tak wielkim przed samym zgonem
Cieszysz się z pogaństwa plonem
O przezacny...

8.Andrzeju błogosławiony
Śmiercią krzyża uwieńczony
Spraw niechaj radość czujemy
Gdy dla Chrystusa cierpimy
O przezacny...

9.Chwała Ojcu i Synowi
Oraz świętemu Duchowi
Jak przedtem zawsze i ninie
Niechaj na wiek wieków słynie
O przezacny...

GALERIA

Zapraszamy do oglądania
© Copyright 2014-2022 www.parafia.nekla.pl All Rights Reserved